Games released by Dmitriy Uvarov

Google, Steam Developers, Steam Publishers
3 games released by this studio. 67% bundled so far.
Last seen bundled: Galactic Battles, .

Battle of Frigates($0.5, -88%) 67% 10:1 Developer: Dmitriy Uvarov, Vyacheslav Shilikhin, Publisher: Vyacheslav Shilikhin
Galactic Battles($0.5, -88%) 1 🎁 70% 7:1 Developer: IndieLip, Dmitriy Uvarov, Publisher: IndieLip
TOXIC PLUMBING($0.5, -88%) 1 🎁 78% 7:1 Developer: IndieLip, Dmitriy Uvarov, Publisher: IndieLip