Games released by Dmitriy Uvarov

Google, Steam Developers, Steam Publishers
3 games released by this studio. 67% bundled so far.
Last seen bundled: Galactic Battles, .

Battle of Frigates($4, -33%) 73% 5:2 Developer: Dmitriy Uvarov, Vyacheslav Shilikhin, Publisher: Vyacheslav Shilikhin
Galactic Battles($4, -20%) 1 🎁 86% 9:1 Developer: IndieLip, Dmitriy Uvarov, Publisher: IndieLip
TOXIC PLUMBING($4, -20%) 1 🎁 92% 10:2 Developer: IndieLip, Dmitriy Uvarov, Publisher: IndieLip