Games released by Applique

Google, Steam Developers, Steam Publishers
2 games released by this studio. None bundled so far.

Hana no No ni Saku Utakata no($30)
Released
12
97% 0:7
Tsukikage no Simulacre:Kaihou no Hane($16)
Released
8
98% 0:22